The Keshe Foundation Road Map of 2015

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • #16
  What i see here - Mr.Keshe gives it to the poor and the rich as an open souce. This is new and may work in my opinion - especially if everyone of us trade this the same way.

  Comment


  • #17
   Bulgarian translation:
   Фондация Keshe - пътна карта за 2015 г.
   Световен Мир


   След напредъка в разработването и предоставянето на знанията за плазмените технологии, както беше обещано в пътната карта от 2014 г., Фондация Keshe изяснява своята пътна карта за 2015 г. да бъде, както следва:

   Фондация Keshe има само една мисия за своята пътна карта за 2015 г., това е постигане и налагане на световен мир чрез прилагане на технологиите по целия свят, които бяха пуснати в действие през 2014-та година.

   Чрез по-нататъшното прилагане на новите технологии, по-специално в улавянето на CO2, енергия, повдигане и движение, както и изследване на космическото пространство, фондацията ще се стреми да завърши създаването на Космическия институт като учебен център в началото на 2015 г.

   Космическият институт с университетски статут ще предостави поредица от тригодишни бакалавърски специалности, както и такива за магистри и доктори, в предварително определени места по света, за тези, които са, или искат да бъдат търсачи на знанието. Ние ще научим и ще достигнем до народните маси чрез директни живи семинари в Интернет, които могат да бъдат поети и от външни студенти.

   Фондация Keshe ще открие свои собствени научно-търговски дружества за технологии, разработени от нейните търсещи знания студенти, чрез знанието и технологиите, разработени с открити патени, както фондацията е правила и преди.

   Фондация Keshe започна комерсиализацията на своите технологии за улавяне на CO2 и за постигането на безплатни източници на енергия като GANS (ГАз в Нано-Състояние) материали през 2014 г.

   Тази година ние ще развиваме и предоставяме тези безплатни източници на енергия към страните от Третия свят, както и като нов източник за производство на храни и придвижване.

   През 2015 г. Фондация Keshe, както е правила и в миналото, чрез освобождаване на втория USB ключ, ще предаде на световните правителства напълно нова отбранителна технология за космически кораби. Чрез тази нова технология, тя ще направи сегашните военни технологии остарели, в резултат на което, след като всички в света имат едни и същи мощни и евтини системи за отбрана, разоръжаването ще бъде наложено.

   По този начин ние ще постигнем същите резултати, както по времето на Студената война, когато наличието на ядрени бомби възпираше тяхното използване.

   Ние ще пуснем технологиите към всички народи под контрола на групите на Фондация Keshe по целия свят. По този начин никой човек няма да бъде улесняван в мислите му да възникват понятия като агресия, война и конфликти.

   Това приложение на технологиите в проста форма беше показано в последните месеци на 2014 г., представени на живо от Фондация Keshe, чрез контрол и експлоатация на системи в звездна формация за намаляване на теглото, както и контрол на позиционирането. Сега ние ще пуснем същите тези системи към местните фондации Keshe и хора, за пълното им прилагане в световен мащаб, за тяхното мирно използване от всички същества на тази планета.

   Когато Човекът не приема какъвто и да е конфликт в съзнателната част на мозъка си, той трябва да разбере и да осъзнае това, че няма никаква нужда от производството на оръжия. Ето защо, без да бъде изстрелян дори и един куршум, ние ще постигнем ситуацията, в която човечеството да приеме мира и да затвори всички оръжейни фабрики, като ги направи безполезни.

   Като част от своя мандат, Фондация Keshe трябва да реализира и използва всички парични средства, получени за нейната работа от дарения и придобиване на акции на производствени дружества, като от печалбите им ще бъде платено на нашите производствени партньори за доставка от фондацията на същите единици закупени от тези, които могат да си го позволят, за да се реализира безплатната доставка на тези единици до най-бедните от населението на всички народи едновременно по целия свят.

   С този акт ние премахваме разликата между тези, които имат и тези, които нямат, тъй като сега всички ще се наслаждават на новия всеобщ ред на Фондация Keshe - равенство не чрез кражба, а чрез собственото удоволствие да даряваш така, че всички да са равни.

   Новите системи за повдигане и придвижване ще бъдат обект на комерсиализация тази година. С този акт националните държавни граници ще бъдат премахнати и чрез това ние ще сложим край на нуждата от държавно разделение, която е била една от основните причини за конфликти в миналото сред човешката раса.

   Тази година част от нашата работа ще бъде да не приемаме религиозни организации като представители на различни пътища на вярата, тъй като всичко, според нашия дух на мислене, трябва да бъде въз основа на "Не кради". По този начин нашата технология ще предостави на човека всички негови изисквания за ежедневните му нужди. Това ще приведе неговата идентичност в единство за целия свят, като чрез едната раса и едната вяра човека ще укрепи стремежа си да концентрира ресурсите си за подкрепата и развитието на новите технологии, базирани на човешкото благоденствие и мир, а чрез това ще бъде наложено и единството на целия човешки род.

   Ако Човекът се развива в положителна посока през тази година като отражение на разоръжаването и развитието на нови инструменти за мирни приложения на новата технология, в последната част на тази година ние ще представим човешката раса пред вселенската общност в район за открит контакт, като ще бъде сложено началото на вселенската обмяна на знания и технологии.

   За да бъде постигнато това, ООН по време на годишната си среща трябва да приеме общото разоръжаване на Земята не само като политика, а като налагане на използването на технологиите, доставени от институтите на Фондация Keshe за ликвидиране на конфликти.

   Съветваме световните лидери и настоящите религиозни лидери (които са отживелица) да се съберат и чрез техните действия да бъде избрана една група, която да представлява общото ръководство на света и да бъде "говорител" на тази планета и нейните граждани. Това не е във връзка с единението на човешката раса, а за да може да се назначи представителна група във вселенския съвет в близко бъдеще.

   След като ви научихме досега на новите концепции, сега е време да ви покажем по-голямото семейство на Вселената.

   Единственото същество, което може да се разочарова от тази среща е Човека като раса и никое друго създание.

   Ние сме наясно с вашите недостатъци, но сега ние ви приемаме като равно семейство. Само от вас зависи да се стремите към постигане на обединение по правилния начин и ние сме тук, за да ви водим през тези неспокойни времена за човешката раса.

   Надяваме се, че с помощта на новите технологии, които предоставихме за Човека, същия този Човек ще вземе Чашата на Мира и ще се присъедини към нас в това повторно обединение.

   M. T. Keshe
   Thank You Mr. Keshe for all your hard work!
   Last edited by Ivo Panov; January 24th, 2015, 08:39 PM.

   Comment


   • #18
    Spanish Traslation: El Mapa del Camino de la Fundación Keshe para el 2015: Paz Mundial
    1 Enero de 2015.

    Luego del avance en el desarrollo y la entrega de los conocimientos y tecnologías de plasma, como se había prometido en 2014, la Fundación Keshe está dejando claro que su ruta para el 2015 será la siguiente:
    La Fundación Keshe sólo tiene una misión en su camino para el año 2015, y es lograr y hacer cumplir la paz mundial a través de las implicaciones y aplicaciones de las tecnologías que se han dado a conocer en el 2014 en todo el mundo.
    En una nueva versión de las nuevas tecnologías, sobre todo en la captura de CO2, la energía, la elevación, el movimiento, y la exploración del espacio, la Fundación se esforzará en completar la creación del SSI (Space Ship Institute, Instituto de la Nave Espacial) como un centro de enseñanza en la primera parte de 2015.
    El SSI con el estatus de universidad pondrá a disposición una serie de cursos de licenciatura de tres años, maestría y doctorado en centros pre-designados en todo el mundo, para los que son o quieren ser buscadores de conocimiento. Vamos a enseñar y llegar a las masas a través de talleres en vivo directo en Internet, que pueden ser tomados por los estudiantes externos.
    La Fundación Keshe fundará sus propias empresas spin-off, comerciales y científicas de las tecnologías desarrolladas a través de sus propios buscadores de conocimiento, con el conocimiento y las tecnologías desarrolladas en abierto sin patente, como lo ha hecho antes, con sus patentes.
    La Fundación Keshe ha comenzado la comercialización de sus tecnologías para la captura de CO2 y para la consecución de fuentes libres de la energía con materiales Gans en 2014.
    Este año, vamos a desarrollar y poner a disposición de terceros estas fuentes libres de energía en las naciones del mundo para que sean una nueva fuente para la producción de alimentos y transporte.
    En 2015, la Fundación Keshe como lo ha hecho en el pasado, a través de la liberación de la segunda llave USB, dará a conocer una nueva tecnología de defensa espacial a los gobiernos del mundo. A través de esta nueva tecnología se hará que las actuales máquinas de guerra queden obsoletas. Serán sistemas potentes y económicos para la defensa con los que se logrará el desarme en todo el mundo.
    De esta manera vamos a llegar a los mismos resultados que durante la guerra fría, donde se logró disuadir y detener el uso de bombas nucleares.
    Vamos a liberar tecnologías a todas las naciones bajo el control de los grupos de la Fundación Keshe en todo el mundo, para que el hombre libere de sus pensamientos la idea de la agresión, la guerra y los conflictos.
    Esta aplicación de la tecnología de una forma sencilla se ha demostrado en la última parte del 2014 en las presentaciones livestream por la Fundación Keshe, mediante el control y operación de sistemas en formación estrella (SFS) donde se puede observar reducción de peso y control de posicionamiento. Ahora vamos a liberar ésta tecnología y sus implicaciones y aplicaciones a las fundaciones locales Keshe y la gente de todo el mundo, para su uso pacífico en beneficio de todos los seres de este planeta.
    El hombre tendrá que hacer conciencia y quitar de su mente la idea de los conflictos, para que entienda y descubra que no es necesaria la producción de armas. Por lo tanto, sin disparar un solo tiro, vamos a lograr que la humanidad acepte la paz y cierre todas las fábricas de armas, y las deje inservibles.
    Como parte de la misión de la Fundación Keshe, vamos a liberar y utilizar todos los fondos recibidos por nuestro trabajo, a partir de las donaciones, y la recepción de acciones de las empresas de fabricación, y de los beneficios obtenidos por nuestros socios por la fabricación de las mismas unidades que han comprado los que han podido hacerlo; para su entrega gratuita a los más pobres de la población de todos los países de forma simultánea en todo el mundo.
    Con este acto, se cierra la brecha entre los que tienen y los que no, ya que ahora todos podrán disfrutar, a través de la Fundación Keshe, de los beneficios del nuevo orden universal: Igualdad no a través de robar, sino a través de dar como de placer, para que cada uno sea igual que los demás.
    Los nuevos sistemas de elevación y movimiento se comercializarán este año. Con este acto, tanto las fronteras nacionales como los países serán abolidos, y así se eliminará la idea de “la nación” y uno de los principales puntos de conflicto en el pasado entre la raza humana.
    Este año, como parte de nuestro trabajo, no como un organización religiosa ni como representantes de diferentes caminos de la fe, llegamos al acuerdo que nuestro ethos será sobre la base de "No robarás". El hecho de que nuestra tecnología ofrezca todo lo que se requiere para cubrir las necesidades diarias del hombre, está trayendo la unidad de un mundo, de una raza y una creencia que fortalecerá al hombre y lo conducirá a esforzarse y concentrar sus recursos para el apoyo y desarrollo de nuevas tecnologías, sobre la base de la prosperidad humana y la paz, y con ella, deberá lograr la unidad de la raza humana.
    Si este año el hombre avanza en esta dirección positiva, en la implicación del desarme y el desarrollo de nuevas herramientas para las aplicaciones pacíficas de la nueva tecnología, en la última parte de este año vamos a introducir la raza humana a la comunidad universal en un escenario de contacto abierto y se podrá iniciar el intercambio universal de conocimiento y tecnología.
    Para que esto se logre, las Naciones Unidas, en su reunión anual o antes tienen que aceptar el desarme total de la Tierra, no como una política, sino por hacer cumplir el uso de las tecnologías entregadas por los institutos de la Fundación Keshe para la erradicación de los conflictos.
    Aconsejamos a los líderes mundiales y actuales líderes religiosos unirse y realizar acciones para conformar un grupo mundial con el fin común de ser un "portavoz" de este planeta y de sus ciudadanos. Esto no es para la unificación, sino para mostrar la capacidad de designar a un grupo representativo en el consejo universal en el tiempo que viene.
    Así como les hemos enseñado los nuevos conceptos, ahora les mostramos la familia más grande del universo.
    El único ser que puede participar en esta reunión es el hombre como raza, y nadie más.
    Hemos sido conscientes de nuestras deficiencias como seres humanos, y ahora tenemos que aceptarnos como iguales en una gran familia. Es necesario esforzarse por lograr la unión de la manera correcta. Estamos aquí para guiarte a través de estos tiempos de inquietud de la raza humana.
    Esperamos que con la ayuda de las nuevas tecnologías que hemos traído, el hombre tomará el “Cáliz de la Paz” y se unirá a nosotros en esta congregación.
    M T Keshe

    Comment


    • #19
     Love and Peace to all, this is why we are here. Blessing to you Mr Keshe for coming here to push man into this realm at this time in space. There are not enough words in our language to thank you.

     Comment


     • #20
      Here it is once again the German translation of “The Keshe Foundation Road Map of 2015”, after it was deleted without giving any reason or comment what so ever!

      Enjoy reading and take part in transitioning into the new paradigm of peace my beloved none English-speaking brothers and sisters; you have a right to know and that implies an obligation to assist!

      Love and Peace!

      Franz


      Der Strategieplan der Keshe Organisation für das Jahr 2015.

      Welt Friede


      Dem Fortschritt der Entwicklung und Vermittlung von Wissen bezüglich Plasmatechnologie folgend, so wie es im Strategieplan von 2014 versprochen wurde, illustriert die Keshe Organisation ihren Plan für das Jahr 2015 wie folgt:

      Die Keshe Organisation hat in ihrem Strategieplan für 2015 nur eine Mission, das Erreichen und Forcieren des Weltfriedens durch weltweite Verwicklungen und Anwendungen der Technologien, die sie 2014 freigegeben hat.

      Durch weitere Freigabe neuer Technologien, insbesondere im Ernten von CO2 sowie Energie, Auftrieb, Bewegung und Erforschung des Weltraums, wird sich die Organisation bemühen, die Schaffung des Raumschiffinstituts als Lehrzentrum Anfang 2015 abzuschließen.

      Das Raumschiffinstitut mit Universitätsstatus wird eine Anzahl dreijähriger akademischer Bachelor, Masters und PhDs Grad Kurse an vorher weltweit festgelegten Plätzen für jene anbieten, die bereits Wissenssucher sind oder es werden wollen. Wir werden durch direkte, per Internet abgehaltene live Workshops, Massen unterrichten und erreichen, die von externen Studenten aufgegriffen werden können.

      Die Keshe Organisation wird für die, von den eigenen Wissenssuchern entwickelten Technologien eigene wissenschaftlich, gewerbliche Abspaltungs- Gesellschaften errichten, die mit transparenten, ohne Patente verfügbaren Wissen und Technologien, erarbeitet wurden, so wie sie es bisher mit ihren Patenten praktiziert hat.

      Die Keshe Organisation hat im Jahre 2014 mit der Vermarktung ihrer Technologien zum Einsammeln von CO2 und zum Erlangen freier Energiequellen als Gans-Material begonnen.

      Dieses Jahr werden wir diese freien Energiequellen als neue Produktionsgrundlagen bezüglich Nahrung und Bewegung für die Entwicklungsländer ausarbeiten und verfügbar machen.

      Im Jahre 2015 wird die Keshe Organisation, so wie sie es in der Vergangenheit getan hat, den zweiten USB-Key mit einer vollständig neuen Raumschiff-Verteidigungs-Technologie an die Regierungen dieser Welt freigeben, sodass durch diese neue Technologie die gegenwärtige Kriegsmaschinerie veraltet wird und als Ergebnis weltweit gleicher, mächtiger und billiger Verteidigungssysteme eine Abrüstung durchgesetzt wird.

      Auf diese Weise werden wir dieselben Ergebnisse erzielen als während des Kalten Krieges, wo die Abschreckung durch Atombomben deren Anwendung stoppte.

      Wir werden unter der Kontrolle der weltweiten Keshe-Organisations-Gruppen an alle Nationen Technologien freigeben, sodass die Menschen in ihren Gedanken die Ansicht von Aggression, Krieg und Konflikt nicht unterstützen werden.

      Gegen Ende 2014 wurde diese Anwendung der Technologie in einer Livestream Präsentation der Keshe Organisation in einfacher Form demonstriert, durch Kontrolle und Verwendung eines sternförmigen Gewichtsreduzierungs-und-Positionierungs-Kontroll-Systems, nun werden wir dieses System an lokale Keshe Organisationen und Menschen für universelle Implikationen und Anwendungen auf der ganzen Welt freigeben, zur friedvollen Nutzung für alle Wesen auf diesem Planeten.

      Indem Menschen, im Bewusstsein betreffenden Teil ihres Gehirns, Konflikte verweigern, werden sie verstehen und zu dem Schluss kommen, dass es keinen Bedarf zur Herstellung von Waffen gibt. Daher werden wir, ohne einen einzigen Schuss abzufeuern, erreichen, dass die Menschheit den Frieden annimmt und alle Waffenfabriken schließt und nutzlos macht.

      Als Teil des Auftrags der Keshe Organisation werden wir alle Mitteln, die wir in Form von Spenden und Abrechnungsbelegen von Aktiengewinnen der Produktionsunternehmen erhalten haben, freigeben und zur Zahlung an unsere Produktionspartner für den Ankauf der gleichen Geräte, wie sie von jenen gekauft wurden, die sich diese Produkte leisten können, um sie gleichzeitig an alle Nationen weltweit an die ärmsten aller Bevölkerungen kostenlos zu übergeben.

      Mit dieser Handlung schließen wir die Kluft zwischen den Vermögenden und Mittellosen, ab dann werden sie alle die Annehmlichkeiten der neuen universellen Ordnung der Keshe Organisation genießen, Gleichstellung ohne Diebstahl durch Geben als Vergnügen, damit jedermann gleichwertig ist.

      Die neuen Auftriebs- und Bewegungssysteme werden heuer kommerzialisiert. Durch diese Handlung werden die Grenzen der Länder beseitigt, wodurch wir die nationalen Einheiten und einen der Hauptgründe für Konflikte in der Vergangenheit innerhalb der menschlichen Rasse beenden.

      Da wir keine religiösen Organisationen als Repräsentanten verschiedener Zweige des Glaubens akzeptieren, weil alle, entsprechend unserem Ethos, auf der Basis von „Du sollst nicht stehlen“ sein sollten, folglich wird unsere Technologie all die Erfordernisse des täglichen Bedarfs der Menschen als Teil unserer Arbeit dieses Jahr liefern; diese Einheit in Einheitlichkeit für eine Welt, eine Rasse und einen Glauben wird die Menschen im Streben und Konzentrieren ihrer Ressourcen für die Unterstützung und Entwicklung neuer Technologien, als Basis für menschlichen Wohlstand und Frieden verstärken und damit soll die Einheit der menschlichen Rasse durchgesetzt werden.

      Falls die Menschheit dieses Jahr in positiver Richtung durch Abrüstung und der Entwicklung neuer Werkzeuge zur friedlichen Nutzung neuer Technologien voranschreitet, werden wir gegen Ende dieses Jahres die menschliche Rasse in einer offenen Kontakt Arena der universellen Gemeinschaft bekannt machen und den universellen Austausch von Wissen und Technologie einführen.

      Damit dies erreicht werden kann, müssen die Vereinten Nationen in ihrem jährlichen Treffen oder davor einer totalen, weltweiten Abrüstung zustimmen, nicht als Politik, sondern mittels Zwang zur Verwendung der Technologien, die von den Institutionen der Keshe Organisation zur Ausrottung von Konflikten übergeben wurden.

      Wir legen den Weltführern und gegenwärtig obsoleten religiösen Führern nahe, sich zu versammeln und durch ihre Handlung eine Gruppe als allgemeine Führer der Welt und als „Sprecher“ für diesen Planeten und deren Bürger zu akzeptieren. Dies ist nicht bezüglich Vereinigung, sondern um die Ernennung einer repräsentativen Gruppe im universellen Rat in der kommenden Zeit ernennen zu können.

      So wie wir euch neue Konzepte gelehrt haben, präsentieren wir euch jetzt die größere Familie des Universums.

      Das einzige Wesen, das sich bei dieser Wiedervereinigung selbst im Stich lassen kann, ist der Mensch als Rasse und kein anderes Wesen.

      Wir sind uns eurer Missstände bewusst gewesen, und nun akzeptieren wir euch als gleichwertige Familie, es liegt an euch danach zu streben, die Vereinigung in korrekter Weise zu erreichen, und wir sind hier, euch durch diese unruhige Zeit für die menschliche Rasse zu schleusen.

      Wir hoffen, dass mit Hilfe der neuen Technologien, die wir für die Menschheit herbeigeführt haben, die Menschheit den Kelch des Friedens aufnimmt und sich uns anschließt in dieser Wiedervereinigung.

      M T Keshe

      Ins Deutsche übersetzt von Franz Mayer
      mayer.franz@aon.at

      Comment


      • #21
       Download as PDF: "Der Strategieplan der Keshe Organisation für 2015 - Deutsch von Franz Mayer"

       Comment


       • #22
        From Buddist i heard that if you live forever - there is no need to reproduce. It´s only nessassary if you choose to die, to be born and to live as a human. It´s looks like that only the humans did take the responsibility to kill. Maybe you are enlighted or a OT (operating Thetan) or anything else that has a beeingness or the conciousness of a spiritual beeing and see no need in killing.

        So will be killing - or the act of destroying - still be a Human Quest or will it be a quest of spiritual beeings? With love and Peace?

        Doewolf

        Comment


        • #23
         Mr. Keshe, it appears that several of the so called governments (not governments at all, but privately owned corporations) are viewing you, us and the work and advancements we are working toward, as a joke. The nuclear attacks in Yemen yesterday show quite clearly that they do not and are not going to take you and us seriously. If this blatant disregard for peace, human rights and the will of the people of our beloved Gaia is not answered, it WILL escalate. Are we willing to allow nuclear war that IS occurring right now at this moment.

         Please, take this nuclear attack on Yemen as just cause to move up the peace initiative and do not, for the sake of this beautiful planet and the wonderful folks here, wait three months to remove the ability of these insane warmongers to further their agenda to destroy and enslave, control and kill.

         Please chose to not wait... Waiting will not serve anyone. Waiting will only allow and empower the insane to push further and kill more. Waiting will provide opportunity to derail the wonderful plan to remove the power of the insane to make war.

         It is abundantly clear that these so called "leaders" will, WILL use nuclear force. They HAVE...
         We cannot wait. Please trigger the take down of the war machine NOW, before this only home we have is rendered uninhabitable.

         Comment


         • #24
          Thank you fm Mexico Dr. Keshe.
          Freedom starts now..

          Comment


          • #25
           Tell me, how can we use this kind of energy, when men supressed and kills by the special agents of governments and companies. First of all, we must supply right surroundings, a surrounding with plamsa, where the bad and incorrect thinking of our leaders get problems to stay. It is not easy but not impossible, choose is not a way, because they are very good in observations, every new party they push away before the new party grow and get strengthen.
           So let us follow Keshes way, the way of the mass. The more people work with this technologie, the more surroundings will change and you will see, thinking of the leaders MUST change, because plasma is a much higher spirit as we ever imagine, it is a divine technologie.

           Comment


           • #26
            "If Man progresses in the positive direction this year in implication of disarmament and development of new tools for peaceful applications of the new technology, in the latter part of this year we shall introduce the human race to the universal community in an open contact arena and initiate the universal exchange of knowledge and technology.

            For this to be achieved, the United Nations in its annual meeting or before have to accept total Earth disarmament, not as a policy, but by enforcing the use of the technologies delivered by the institutes of the Keshe Foundation for
            eradication of conflicts.

            We advise world leaders and present obsolete religious leaders to gather and by their action to accept one group as the common leadership for the world as a "spokesman" for this planet and its citizens. This is not for unification, but for being able to appoint a representative group in the universal council in the coming time.

            As we have taught you new concepts, we now show you the bigger family of the universe."

            I guess we're not yet at that point, are we Mr. Keshe ? Are you willing to tell us something more about the "bigger family of the universe" in the meantime ?

            But nothing and nobody can prevent us to make contact in a peaceful, loving way, on an individual or group based way anytime and anyhow !
            There's an initiative
            out there especially on the 1st Saturday of every month :
            Project your light from wherever you are right out into the "You"niverse and see for yourself if "contact" may occur in any shape or form in your reality

            From Plasma to Plasma,
            Nadine

            Comment

            Announcement

            Collapse
            No announcement yet.
            Working...
            X